Moción para solicitar la implementación del sistema para detectar los excrementos de perros mediante ADN

Moción del grupo municipal de Cs en el Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat solicitando la implementación del sistema para detectar los excrementos de perros mediante ADN

La presencia d’excrements de gossos a la vía pública s’ha convertit en una preocupació ciutadana principaL El nostre municipi no és alié a una problemática  lligada  a la falta  de civisme de ve»fns propietaris de cans, Des de fa anys, els veÏns i les veïnes de la ciutat exigeixen una resposta agressiva contra els qui abandonen en places, pares i carrers la femta de les seves mascotes, És freqüent trabar excrements de gossos en llocs propers a escales, guarderies, zones infantils, etc

De fet, sobre el global de denúncies per contravenir l’Ordenança municipal de convivència, aquestes infracclons són les rnés habituals deprés del consum d’acohol i actlvitats il·legals en via pública. En els últims 12 mesos s’han irnposat 88 denúncies durant l’Operació Can del passat mes d’ fabrí

«Tot i que la gran majoria de propietaris sór respectuosos, sol-licitem la coi·1aboració dutadana per tai!ar aquestes conductes incíviques que tan greument atempten contra la salubritat i higiene de l’espai públic», afirma el director de la Policia, Juan Antonio Gonzalez Levva.

Per millorar la qualitat de vida de tots els ve’ins i les ve’ines, i per posar-ha més difícil als qui incompleixen la normativa, el grup municipal de Ciutadans Esplugues propasa engegar un nou sistema que permetrá sancionar els amos deis gossos que no recullen els excrements deis animaIs a través de l’análisi de l’ADN de les restes, el qual determinará qui ha estat !’infractor.

L’actual Ordenança de convivencia ciutadana, en el seu capítol IX, estableix sancions de fins a 300.-€ pera aquest tipus d’actes incívics, sempre i quan no  es produeixin  en pares infantils o en jardins públics freqüentats  per part deis infants que, aleshores, poden oscil,lar entre els 300  i els 450.-C L’única manera actual de sancionar-los és que un agent de l’autoritat municipal els presencff in situ, un escenari molt poc habitual i amb escasses probabilitats d’éxiL

Aquest any s’han fet dugues campanyes de civisme denominades «Operación Can» al mes d’abril i al mes d’octubre on la policía local intensifica la vigiláncia sobre aquests fets incívics, obligatoria de !’animal. Tanmateix, la nostra  intenció és que el cost de l’analisi el financi el propi infractor a través del pagament de la multa corresponent. El cost de la presa de mostres de la informació genética (30.-€ aprox.), pel seu costat, sera sufragat per una taxa municipal que els propietaris abonin pera censar als seus gossos. Pretenem que aquesta iniciativa s’autofinanci, sense que suposi cost algun per als ve·ins i ve»ines del municipi que no tenen gossos. A més, aquest sistema també permetra conéixer els gossos que estiguin registrats o no al cens i, en conseqüéncia, prendre les mesures sancionadores oportunes.

El projecte incorpora, a més, un vessant sanitária molt interessant. La detecció deis parásits més comuns que hi ha en la femta, será un altre benefici i una bondat pels mateixos gossos, ja que poden representar un risc pera l’animal i una amena<;a pera la salut deis ciutadans, sobretot deis nens.

Altees ajuntaments propers ja han engegat projectes pilots, coma Sitges on a partir d’aquest mes de setembre ha entrar en funcionament o, per exemple, a I’ Ajuntament de Xativa, a Valéncia, on ja s’ha instaurat el sistema de detecció d’excrements d’animals mitjanc;ant I’ ADN i el problema de brutícia per excrements s’ha redu»it en un 80%.

Per tant, el Grup Municipal de Ciutadans Esplugues, tal i com ja avanc;ava al seu programa electoral, propasa al Ple l’adopció deis següents acords:

 • Primer La modificació del capítol IX, al article 81 punt 10, relatiu a la tinenc;a d’animals, de l’actual Ordenanc;a de convivencia ciutadana, incorporant: La obligatorietat de l’aportació d’una mostra d’ADN coma requisit pera poder registrar els gossos en el cens municipal d’animals de Cornella. Un augment de la quantia de les sancions en relació a la no recollida de forma immediata i convenient deis excrements deis animals, que preveu l’article 82, als punts 6 i 7 del régim de sancions.
 • Segon.- L’inici d’una campanya de conscienciació i sensibilitat dirigida als propietaris de gossos en relació a l’abandonament d’excrements al carrer, tot fomentant que aquests es recullin i no es deixin a la via pública mitjanc;ant, per exemple, la facilitació d’un kit de bosses als propietaris que censin el seu gas i estiguin al corrent del pagament de tates les quotes, tal i com fa avui dia l’Ajuntament de Viladecans. Amb aquesta iniciativa que proposem des de Ciutadans, l’Ajuntament podrá ser més efectiu i suplir les manques del procés administratiu amb l’ús d’eines innovadores, Així dones, el que proposem des de Ciutadans Esplugues és que tant aquests animaIs com els que es censin a partir d’ara estiguin obligats a aportar una mostra de I’ ADN que quedará registrada  en una base de dades, Aquesta mostra de I’ ADN és pot obtenir, entre d’altres, a través de la vacunació
 • Tercer L’obertura d’un període d’informació pública perque les associacions de ve»ins, les associacions vinculades ambla tinen,a responsable d’animals i els ve»ins i ve»ines de Cornella puguin aportar les seves propostes pera la implementació d’aquest servei.
 • Quart.- La posada en marxa del servei de detecció d’excrements mitjan,ant I’ADN a través d’un concurs públic pera l’adjudicació del mateix.

 

 

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Acciones de Ciutadans en Esplugues de Llobregat

Cargando…
 • ADN perros

  Febrero 2019. ADN Perros

 • Salud Mental

  Abril 2021 Salud Mental

 • Últimos presupuestos legislatura

  Diciembre 2018. Últimos presupuestos legislatura

 • Esta obra es una ruina

  Mayo 2021 Esta obra es una ruina

 • Desvío obras polideportivo Can Vidalet

  Noviembre 2018. Desvío obras polideportivo Can Vidalet

 • Indulto a la persistencia

  Junio 2021 Indulto a la persistencia

 • La Baronda, gestión ineficiente

  Marzo 2019 La Baronda, gestión ineficiente

 • Seguridad para todos

  Septiembre 2021 Seguridad para todos

 • Esta obra es una ruina

  Abril 2019 Esta obra es una ruina

 • Cs Política útil

  Enero 2022 Política útil

 • Auditorio y correllengua

  Septiembre 2019 Auditorio y correllengua

 • Pregón de fiesta mayor

  Octubre 2019 Pregón de Fiesta Mayor

 • Recuperar el Rumbo

  Enero 2020 Recuperar el rumbo

 • Apoyo al Gremio de bares y restaurantes de Esplugues

  Octubre 2020 Apoyo al Gremio de bares y restaurantes de Esplugues

 • COVID-19 Vacaciones Okupa’s

  Septiembre 2020 COVID-19 Vacaciones Okupa’s

 • Conciliació laboral (COVID-19)

  Julio 2020 Conciliació laboral (COVID-19)

 • Tsunami económico

  Junio 2020 Tsunami económico

 • Gran pacto para los presupuestos Cs-PSC

  Noviembre 2020 Gran pacto para los presupuestos Cs-PSC

 • ME  DESPIDO

  Enero 2021 Me despido

 • Lo sentimos

  Febrero 2021. Lo sentimos

 • Viviendas VPO Si / Tanatorio NO

  Marzo 2021 Viviendas VPO Si / Tanatorio NO

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra  [POLÍTICA DE COOKIES].
ACEPTAR
Aviso de cookies