WI-FI en determinados sitios públicos de Esplugues de LLobregat

at 810 × 450 in Implementació d’una xarxa WI-FI a determinats espais públics.
Moció del Grup Municipal de Ciutadans Cs a l'Ajuntament d'Esplugues per a la Implementació d'una xarxa WI-FI a determinats espais públics Exposició de motius Per al 2050, el 85% de la població viurà en ciutats. Aquesta situació ens planteja nous reptes i ens obliga a buscar una solució per garantir la qualitat de vida dels ciutadans de forma sostenible. Les ciutats han crescut segons certs models obsolets i ara es veuen en la necessitat d’evolucionar. Les smart cities constitueixen una resposta a aquest repte i alhora són considerades d’importància creixent en el marc dels objectius de sostenibilitat de la Unió Europea. La tecnologia és un aspecte de la societat que millora la qualitat de vida present, i el seu nivell de desenvolupament o de massificació és un indicador de la qualitat de vida assolida o potencial de la societat. El desenvolupament tecnològic és una dimensió que permet a les ciutats ser sostenibles en el temps, i mantenir o ampliar els avantatges competitius del seu sistema productiu i la qualitat de l’ocupació. El nombre d’altes a internet de banda ampla o fibra òptica, tant de particulars com empreses, telèfons mòbils, qualitat de les webs dels Ajuntaments i els espais Wi-Fi són indicadors d’aquest desenvolupament. Cada vegada més Ajuntaments estan promovent el desplegament de xarxes sense fils a nivell municipal per a proporcionar accés a Internet als seus ciutadans. L’impuls d’aquesta connexió sense fils s’està aconseguint gràcies a la tecnologia Wi-Fi, una forma de comunicació sense fils que permet connectar ordinadors i telèfons intel·ligents a la Xarxa. Un de les principals avantatges d’aquest tipus de xarxes és que el seu desplegament no requereix gairebé d’obra civil i, un cop desplegades, afavoreix el desenvolupament econòmic i social de la localitat. D’una banda, posa a l’abast dels ciutadans i els visitants de la ciutat l’accés als serveis de la Societat de la Informació de forma accessible i econòmica responent així al principi d’equitat i, d’altra, fomenta la competitivitat de les empreses en esdevenir un motor de creixement en el creixement de serveis a través de la Xarxa. El desplegament i explotació d’una xarxa sense fils per part d’un Ajuntament més enllà de complir una sèrie d’obligacions i requisits legals, ha de tenir una estratègia clara del tipus de servei a oferir i la forma d’explotar aquest servei. Hi ha 3 tipus de serveis: Servei d’Autoprestació. És el model necessari si el que volem és oferir una connexió sense fils als treballadors del consistori, o en el cas d’accés a Internet a ciutadans en biblioteques i centres educatius Servei d’accés a Internet limitat a alguna de les seves característiques.Si el que volem és oferir accés Wi-Fi a Internet gratuït al ciutadà però que el seu ús no afecti la lliure competència amb els operadors de telecomunicacions, haurem de limitar la velocitat a 256 kbps i restringir el seu ús a les zones no residencials o mixtes, per exemple en un parc o plaça. També podríem permetre un accés mitjançant aquestes xarxes sense fil sempre que la navegació estigui limitada a les pàgines web de l’Ajuntament o d’altres administracions públiques. Dins d’aquesta categoria també entraria el servei d’accés a Internet en centres de foments d’activitats docents o educatiu-culturals (per exemple, centres cívics), sempre que sigui indispensable per complir els seus fins i els usuaris acreditin la seva vinculació amb el servei mitjançant algun document que permeti la seva identificació. En qualsevol dels dos casos estaríem parlant d’una connexió que per la seva condició de limitada no afectaria la competència. La seva instal·lació requereix de determinats principis generals d’actuació, així com certes obligacions legals segons el model que requereixi triar. Servei d’accés a Internet sense limitacions.En el cas que es vulgui permetre una navegació no restringida a les pàgines web  de les administracions, disponible en qualsevol punt del municipi, fins i tot en  zones residencials, i que la velocitat de navegació xarxa-usuari sigui superior a 256 kbps, ja sigui aquest servei de pagament o gratuït, ens trobaríem amb un tipus de servei d’accés sense fils a Internet sense limitacions. Depenent de com sigui aquest servei, podria afectar la lliure competència amb les empreses del sector, de manera que aquesta opció comportarà majors obligacions legals. En aquest cas han d’actuar d’acord amb els principis d’inversor privat en una economia de mercat, separació de comptes, neutralitat, transparència i no discriminació. En funció del tipus de servei d’accés sense fil a Internet que es vulgui donar, les implicacions i requisits legals són diferents. A Espanya, la CMT (Comissió del Mercat de les Telecomunicacions) és l’organisme encarregat de regular les condicions legals per instal·lar xarxes Wi-Fi municipals així com vetllar pel seu correcte funcionament. La principal norma que ha publicat per regular-les és la Circular 1/2010, de 15 de juny de 2010, de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions, per la qual es regulen les condicions d’explotació de xarxes i la prestació de serveis de comunicacions electròniques per les Administracions Públiques. La prestació d’un servei de telecomunicació és una activitat d’interès general liberalitzada, així doncs, no és un servei de titularitat pública. D’aquesta manera, una corporació municipal, directament o a través d’un contractista, pot intervenir en el mercat de les telecomunicacions com un agent econòmic més, competint amb la resta d’operadors en l’activitat de provisió al públic de serveis d’accés a Internet i establint i explotant xarxes de telecomunicacions. Finalment, l’exemple de l’Ajuntament de Barcelona, amb Barcelona Wi-Fi, desplega una xarxa lliure d’accés a Internet per a tots els ciutadans. Una xarxa en línia i mòbil per facilitar la recerca d’informació i l’ús social de la xarxa de manera ràpida i còmoda, adaptant-nos a la societat del coneixement del present. A la seva web la consideren la major xarxa Wi-Fi pública, ciutadana i lliure d’Espanya i una de les més importants d’Europa. Hi ha altres exemples a Espanya de ciutats i pobles més petits. Per tots aquests motius exposats, el Grup Municipal de Ciutadans (Cs) a l´Ajuntament d’Esplugues, proposa l'adopció dels següents acords: PRIMER: Aconseguir que el nostre municipi sigui referència en l’adapatació a les noves tecnologies. Amb tal fi plantegem implementar una xarxa Wi-Fi, amb un punt Wi-Fi en zones com centres de barri, centres comercials, centres cívics, centres culturals i museus, centres esportius, oficines administratives i d’atenció ciutadana, mercats municipals, parcs tancats amb horari establert i/o sales d’estudi nocturnes. SEGON: Creació d’una comissió tècnica per analitzar el cost i els llocs idonis per a implementar la iniciativa. Per això, proposem les següents fases a considerar inicial Analitzar els requisits tècnics (capacitat, funcionalitat i serveis), d’acord amb la resolució 1815 de 27 de maig de 2011, de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa. Estudiar el cost i esforç Cercar finançament en els pressupostos municipals o en fons Realitzar el projecte que contingui la millor solució tècnica als requisits previstos d’acord amb la resolució 1815 de 27 de maig de 2011, de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa. Implantació de la instal·lació. Oferir el servei als usuaris per part de l’Ajuntament o d’una entitat Consultar i estudiar l’emplaçament de les zones Wi-Fi a on puguin donar un millor servei a la població d’acord amb la resolució 1815 de 27 de maig de 2011, de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa. Posar en marxa mesures precautòries i protectores de la salut pública davant de l’exposició a radiacions electromagnètiques (orientades preferentment cap als sectors més vulnerables de la població, entre els quals es troben els nens, adolescents, gent gran i malalts), i cap a espais sensibles, com els centres escolars i llars d’infants que no compleixin amb els límits recomanats en la resolució 1815 de 27 de maig de 2011, de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa. Donar preferència per als/les nens/es en general, i en especial en els centres d’ensenyament i a les aules, a les connexions a Internet per cable, i regular estrictament l’ús de telèfons mòbils per part dels/les nens/es en el recinte TERCER: Informar a les associacions de veïns de la zona de l’acord. Informar a les diferents associacions del municipi i a la ciutadania en general d’aquest serveis per al seu ús. QUART: Publicar aquests acords adoptats als diferents butlletins informatius del municipi.

Description: Moció del Grup Municipal de Ciutadans Cs a l’Ajuntament d’Esplugues per a la Implementació d’una xarxa WI-FI a determinats espais públics Exposició de motius Per al 2050, el 85% de la població viurà en ciutats. Aquesta situació ens planteja nous reptes i ens obliga a buscar una solució per garantir la qualitat de vida dels ciutadans de forma sostenible. Les ciutats han crescut segons certs models obsolets i ara es veuen en la necessitat d’evolucionar. Les smart cities constitueixen una resposta a aquest repte i alhora són considerades d’importància creixent en el marc dels objectius de sostenibilitat de la Unió Europea. La tecnologia és un aspecte de la societat que millora la qualitat de vida present, i el seu nivell de desenvolupament o de massificació és un indicador de la qualitat de vida assolida o potencial de la societat. El desenvolupament tecnològic és una dimensió que permet a les ciutats ser sostenibles en el temps, i mantenir o ampliar els avantatges competitius del seu sistema productiu i la qualitat de l’ocupació. El nombre d’altes a internet de banda ampla o fibra òptica, tant de particulars com empreses, telèfons mòbils, qualitat de les webs dels Ajuntaments i els espais Wi-Fi són indicadors d’aquest desenvolupament. Cada vegada més Ajuntaments estan promovent el desplegament de xarxes sense fils a nivell municipal per a proporcionar accés a Internet als seus ciutadans. L’impuls d’aquesta connexió sense fils s’està aconseguint gràcies a la tecnologia Wi-Fi, una forma de comunicació sense fils que permet connectar ordinadors i telèfons intel·ligents a la Xarxa. Un de les principals avantatges d’aquest tipus de xarxes és que el seu desplegament no requereix gairebé d’obra civil i, un cop desplegades, afavoreix el desenvolupament econòmic i social de la localitat. D’una banda, posa a l’abast dels ciutadans i els visitants de la ciutat l’accés als serveis de la Societat de la Informació de forma accessible i econòmica responent així al principi d’equitat i, d’altra, fomenta la competitivitat de les empreses en esdevenir un motor de creixement en el creixement de serveis a través de la Xarxa. El desplegament i explotació d’una xarxa sense fils per part d’un Ajuntament més enllà de complir una sèrie d’obligacions i requisits legals, ha de tenir una estratègia clara del tipus de servei a oferir i la forma d’explotar aquest servei. Hi ha 3 tipus de serveis: Servei d’Autoprestació. És el model necessari si el que volem és oferir una connexió sense fils als treballadors del consistori, o en el cas d’accés a Internet a ciutadans en biblioteques i centres educatius Servei d’accés a Internet limitat a alguna de les seves característiques.Si el que volem és oferir accés Wi-Fi a Internet gratuït al ciutadà però que el seu ús no afecti la lliure competència amb els operadors de telecomunicacions, haurem de limitar la velocitat a 256 kbps i restringir el seu ús a les zones no residencials o mixtes, per exemple en un parc o plaça. També podríem permetre un accés mitjançant aquestes xarxes sense fil sempre que la navegació estigui limitada a les pàgines web de l’Ajuntament o d’altres administracions públiques. Dins d’aquesta categoria també entraria el servei d’accés a Internet en centres de foments d’activitats docents o educatiu-culturals (per exemple, centres cívics), sempre que sigui indispensable per complir els seus fins i els usuaris acreditin la seva vinculació amb el servei mitjançant algun document que permeti la seva identificació. En qualsevol dels dos casos estaríem parlant d’una connexió que per la seva condició de limitada no afectaria la competència. La seva instal·lació requereix de determinats principis generals d’actuació, així com certes obligacions legals segons el model que requereixi triar. Servei d’accés a Internet sense limitacions.En el cas que es vulgui permetre una navegació no restringida a les pàgines web  de les administracions, disponible en qualsevol punt del municipi, fins i tot en  zones residencials, i que la velocitat de navegació xarxa-usuari sigui superior a 256 kbps, ja sigui aquest servei de pagament o gratuït, ens trobaríem amb un tipus de servei d’accés sense fils a Internet sense limitacions. Depenent de com sigui aquest servei, podria afectar la lliure competència amb les empreses del sector, de manera que aquesta opció comportarà majors obligacions legals. En aquest cas han d’actuar d’acord amb els principis d’inversor privat en una economia de mercat, separació de comptes, neutralitat, transparència i no discriminació. En funció del tipus de servei d’accés sense fil a Internet que es vulgui donar, les implicacions i requisits legals són diferents. A Espanya, la CMT (Comissió del Mercat de les Telecomunicacions) és l’organisme encarregat de regular les condicions legals per instal·lar xarxes Wi-Fi municipals així com vetllar pel seu correcte funcionament. La principal norma que ha publicat per regular-les és la Circular 1/2010, de 15 de juny de 2010, de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions, per la qual es regulen les condicions d’explotació de xarxes i la prestació de serveis de comunicacions electròniques per les Administracions Públiques. La prestació d’un servei de telecomunicació és una activitat d’interès general liberalitzada, així doncs, no és un servei de titularitat pública. D’aquesta manera, una corporació municipal, directament o a través d’un contractista, pot intervenir en el mercat de les telecomunicacions com un agent econòmic més, competint amb la resta d’operadors en l’activitat de provisió al públic de serveis d’accés a Internet i establint i explotant xarxes de telecomunicacions. Finalment, l’exemple de l’Ajuntament de Barcelona, amb Barcelona Wi-Fi, desplega una xarxa lliure d’accés a Internet per a tots els ciutadans. Una xarxa en línia i mòbil per facilitar la recerca d’informació i l’ús social de la xarxa de manera ràpida i còmoda, adaptant-nos a la societat del coneixement del present. A la seva web la consideren la major xarxa Wi-Fi pública, ciutadana i lliure d’Espanya i una de les més importants d’Europa. Hi ha altres exemples a Espanya de ciutats i pobles més petits. Per tots aquests motius exposats, el Grup Municipal de Ciutadans (Cs) a l´Ajuntament d’Esplugues, proposa l’adopció dels següents acords: PRIMER: Aconseguir que el nostre municipi sigui referència en l’adapatació a les noves tecnologies. Amb tal fi plantegem implementar una xarxa Wi-Fi, amb un punt Wi-Fi en zones com centres de barri, centres comercials, centres cívics, centres culturals i museus, centres esportius, oficines administratives i d’atenció ciutadana, mercats municipals, parcs tancats amb horari establert i/o sales d’estudi nocturnes. SEGON: Creació d’una comissió tècnica per analitzar el cost i els llocs idonis per a implementar la iniciativa. Per això, proposem les següents fases a considerar inicial Analitzar els requisits tècnics (capacitat, funcionalitat i serveis), d’acord amb la resolució 1815 de 27 de maig de 2011, de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa. Estudiar el cost i esforç Cercar finançament en els pressupostos municipals o en fons Realitzar el projecte que contingui la millor solució tècnica als requisits previstos d’acord amb la resolució 1815 de 27 de maig de 2011, de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa. Implantació de la instal·lació. Oferir el servei als usuaris per part de l’Ajuntament o d’una entitat Consultar i estudiar l’emplaçament de les zones Wi-Fi a on puguin donar un millor servei a la població d’acord amb la resolució 1815 de 27 de maig de 2011, de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa. Posar en marxa mesures precautòries i protectores de la salut pública davant de l’exposició a radiacions electromagnètiques (orientades preferentment cap als sectors més vulnerables de la població, entre els quals es troben els nens, adolescents, gent gran i malalts), i cap a espais sensibles, com els centres escolars i llars d’infants que no compleixin amb els límits recomanats en la resolució 1815 de 27 de maig de 2011, de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa. Donar preferència per als/les nens/es en general, i en especial en els centres d’ensenyament i a les aules, a les connexions a Internet per cable, i regular estrictament l’ús de telèfons mòbils per part dels/les nens/es en el recinte TERCER: Informar a les associacions de veïns de la zona de l’acord. Informar a les diferents associacions del municipi i a la ciutadania en general d’aquest serveis per al seu ús. QUART: Publicar aquests acords adoptats als diferents butlletins informatius del municipi.

Dimensions: 810 x 450

File Type: png

File Size: 110 KB

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra  [POLÍTICA DE COOKIES].
ACEPTAR
Aviso de cookies